دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

عنوان خبر آزمایشی

این چکیده خبر به صورت آزمایشی وارد شده است ..

ادامه...
 

دوره گواهی عالی بهداشت عمومی MPHموجب می شود که افراد علاقه مند به سلامت عمومی و رهبری نظام سلامت ، ارتقا ، شغلی و توانمند سازی خود را از طریق رشته دنبال کنند.

مدیران میانی سلامت که شرایط کنونی موجب خروج نسبی آنها از عرصه اجرا شده تا مدیریت نظام سلامت پس از این دوره از خدمات و تجربه اندوخته آنها بیشتر بهره مند شود . این رشته موجب می شودکه افراد فارغ التحصیل بتوانند توانمندی لازم در جهت اداره نظام سلامت را کسب کنند. دانش آموختگان این رشته می توانند در ارتقا هر چه بیشتر سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، ارزشیابی و اجرای برنامه های بهداشتی در جهت ارتقا سطح سلامتی جامعه سهیم باشند .

زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه